ارزیابی


از آنجــا کــه فعالیــت هــای شــفاف و ســالم اقتصــادی، بــا بهره گیــری از الگوهــا و فرآیندهــای علمی تجربه شــده جهانی در شــرایط کنونــی اقتصــاد ملــی، فعلــی اســت جهــادی؛ در نظــر اســت بــا مشــارکت مجمــع مشــورتی توســعه اســتان تهــران بــا محوریــت  سیاســت هــای اباغــی اقتصــاد مقاومتــی اولیــن طــرح ملــی شناســایی مدیــران جهــادی و نخبــگان مدیریتــی ایــران طــی ۲۰بنــد فراخوانــی سراســری انجــام گــردد. از انجــا کــه مدیــران و کارآفرینــان ایرانــی همچــون خلیــج فــارس ســرمایه هــای ملــی ایــن ســرزمین مــی باشــند، پیــرو مصوبــه هیئــت رئیســه مجمــع بــا همــکاری موسســه مطالعــات اقتصــاد خلیــج فــارس برگزیــدگان ایــن فرآیندهــا کــه تحــت نظــارت حــوزه ریاســت بنیــاد ملــی اقتصــاد خــاق، باشــگاه پزوهشــگران جــوان و نخبــگان و کمیتــه توســعه پایــدار فرهنگســتان علــوم انجــام خواهــد شــد در دومیــن آییــن ملــی بزرگداشــت روز ملــی خلیج فــارس مصادف بــا دهم  در ســطوح مختلــف مــورد تجلیــل قــرار خواهنــد گرفــت. نظــر بــه اینکه موسســه مطالعــات اقتصــاد خلیج ۱۳۹۶اردیبهشــت مــاه فــارس بــه ایــن مهــم معتقــد اســت کــه حضــور در فرآیندهــای دریافــت جوایــز ملــی نبایــد انتهــای مســیر رتبــه بنــدی باشــد، بلکه بایــد ابتــدای مســیر شــبکه ســازی و اثرگــذاری برگزیــدگان آن در فرآیندهــای توســعه اقتصــادی کشــور باشــد، لــذا بــا توجــه بــه ارتباطــات گســترده خــود بــا نهادهــای ملــی و حاکمیتــی در نظــر دارد، فعــالان اقتصــادی معتبــر بخــش خصوصــی و دولتــی کــه بــه اســتناد واقعیــت هــای موجــود دارای کســب و کارهــای موفــق و توســعه یافتــه هســتند را بــا هــدف تشــکیل مجمــع عالــی نخبگان مدیریــت ایــران بــه منظــور ارائــه نظــرات مشــورتی راهبــردی و عملیاتــی بــه دولتمــردان و بدنــه حاکمیتی کشــور تشــکیل و احکام عضویــت ایــن افــراد پــس از حضــور در فرآیندهــای ارزیابــی در روز مراســم بــه ایشــان اعطــا مــی گــردد. هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه و مجمــع عالــی تبدیــل شــدن آن بــه یــک گــروه مدیریتــی حرفــه ای متشــکل از فعــالان اقتصــادی اســت کــه بــا پذیــرش نقش محوری، بازوی مشـــورتی مناســـبی برای ارکـــان نظـــام در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیـــری ها در ســطح ملی و فرا ملی باشــند و در سلســه نشســت هــا و جلســات مشــترک بــا اعضــای هیئــت دولــت، نماینــدگان مجلــس و دســتگاه هــای حاکمیتــی به عنــوان نماینــده صنعــت و اســتان خــود مشــارکت فعــال داشــته باشــند.


تماس با ما


آدرس : خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع طالقانی، مجتمع تجاری اداری نور تهران، طبقه سوم اداری، واحد 12

تلفن :02188227851 و 02188227854

ایمیل :info@persiangulfcorp.comکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعاتی خلیج فارس می باشد

طراحی سایت توسط مجریان وب