دومین آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

نشست شورای عالی سیاستگذاری خلیج فارس

اولین آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

اولین طرح سراسری نشان شایسته ملی

نشست دبیرخانه دائمی نشان شایسته ملی